Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale (dalej ZKiW)  z siedzibą w Koczale

ul. Szkolna 16, 77 – 220 Koczała, jako administrator danych osobowych informuje,

że Inspektorem Ochrony Danych (IOD)  w ZKiW jest Pani Monika Grzelak.

Z IOD można się kontaktować telefonicznie e-mailowo: iod_zkiwkoczala@op.pl

lub kierując korespondencję na adres siedziby ZKiW.